› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

edukacja i szkolnictwo

A A A

W Elblągu funkcjonują placówki edukacyjne, szkoły i uczelnie w zakresie wychowania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego oraz wyższego, umożliwiające kształcenie według standardów Międzynarodowej Klasyfikacji Kształcenia.

Wychowanie przedszkolne odbywa się w 30 placówkach - 22 publicznych i 8 niepublicznych. W ramach programu edukacyjnego, jednostki te oferują: rytmikę, taniec, naukę języka angielskiego, obsługi komputera, a także zajęcia korekcyjne wad postawy i innych deficytów. Wśród elbląskich przedszkoli jest przedszkole specjalne dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną i autyzmem, oraz 2 przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

Szkolnictwem podstawowym zajmuje się 16 jednostek, w tym 15 szkół prowadzonych przez miasto i jedna prowadzona przez Zakon Pijarów. 5 szkół posiada oddziały integracyjne dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego. W 12 szkołach funkcjonują tzw. „zerówki”, wszystkie szkoły zaś posiadają stołówki i świetlice.

Miasto dysponuje 11 placówkami gimnazjalnymi, w tym Gimnazjum prowadzonym przez Zakon Pijarów. Dzieci niepełnosprawne korzystają z 10 oddziałów integracyjnych w dwóch placówkach. Szkoły gimnazjalne posiadają doradców zawodowych i szkolne ośrodki kariery. Część szkół prowadzi stołówki i świetlice.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych znajduje się 6 publicznych liceów ogólnokształcących, 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 1 niepubliczne liceum profilowane. Odrębną grupę stanowią ośrodki kształcenia zawodowego, obejmujące:  zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające i szkoły policealne. Zapewniają one wykształcenie w 49 zawodach. Należą do nich:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 • I Liceum Ogólnokształcące: kl. humanistyczna, kl. medyczna, kl. biologiczno-chemiczna, kl. matematyczno-fizyczna, kl. językowa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

 • II. Liceum Ogólnokształcące: kl. społeczno-prawna, kl. medialna, kl. medyczna, kl. biznesowa, kl. politechniczna.

III Liceum Ogólnokształcące

 • Klasy: humanistyczna, politechniczno-ekonomiczna, medyczno-przyrodnicza.

IV Liceum Ogólnokształcące

 • Klasy: matematyczno-informatyczna, kulturoznawcza, dziennikarska – integracyjna, społeczno-prawna, biologiczno-chemiczna, sportowa, humanistyczno-psychologiczna.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, lakiernik, blacharz samochodowy.
 • Technikum Samochodowe: technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych.


Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

 • V Liceum ogólnokształcące: kl. humanistyczna, kl. matematyczna, kl. ogólna.
 • Technikum: technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik ekonomista.
 • Szkoła Policealna: technik prac biurowych, technik rachunkowości.

Zespół Szkół Gospodarczych

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz, piekarz, cukiernik.
 • Technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik hotelarstwa
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych: kucharz.

Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa: klasa wielozawodowa, cukiernik, piekarz, wędliniarz, tapicer, kaletnik, złotnik-jubiler, kuśnierz, zegarmistrz.
 • Technikum: technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, fototechnik, technik organizacji reklamy.

Zespół Szkół Handlowych

 • Zasadnicza szkoła Zawodowa: sprzedawca.
 • Technikum: technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy.
 • Szkoła policealna: technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik poligraf, technik logistyk.
 • Technikum uzupełniające dla Dorosłych: technik handlowiec.

Zespół Szkół Mechanicznych

 • Technikum: technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych.


Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

 • Zasadnicza szkoła Zawodowa: cieśla, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, elektryk, fryzjer, betoniarz-zbrojarz.
 • Technikum: technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

 • Technikum: technik informatyk, technik elektronik.


Zespół Szkół Technicznych

 • Technikum: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik drogownictwa, technik renowacji elementów architektury.
 • Szkoła Policealna: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik ochrony środowiska.

Oprócz wyżej wymienionych, w Elblągu działają również:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego – kształcące dorosłych w ramach: liceum ogólnokształcącego, liceum uzupełniającego, gimnazjum i szkół policealnych na kierunkach:technik administracji, technik informatyk, technik technologii drewna.
 • Centrum Kształcenia Praktycznego – oferujące praktyczną naukę zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, dla tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się. Dostępne zawody to: ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, cieśla, technolog robót wykończeniowych, fryzjer, betoniarz-zbrojarz. Na poziomie technikum zajęcia odbywają się w zawodach: mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich.
 • Ośrodki Szkolno-Wychowawcze kształcące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu i niepełnosprawnością sprzężoną.

Szkolnictwo wyższe w Elblągu obejmuje 5 wyższych uczelni I stopnia:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Szkoła powstała w 1998 r. w oparciu o oddział Politechniki Gdańskiej, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego. Oprócz działalności edukacyjnej, szkoła pełni funkcję ośrodka życia  naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego. Organizuje m.in. konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, szkolenia i kursy, warsztaty, wystawy, koncerty, zawody sportowe i wiele innych. Patronuje wielu wydarzeniom artystycznym i kulturalnym,  współpracuje z organizacjami samorządowymi i gospodarczymi, a ponadto jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym.

W ofercie edukacyjnej szkoła proponuje kształcenie w 4 instytutach: Ekonomicznym, Informatyki Stosowanej, Pedagogiczno-Językowym i Politechnicznym, na 9 kierunkach  i 15 specjalnościach, takich jak: administracja, ekonomia, informatyka, filologia: angielska, germańska, budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska i pedagogika.

Kontakt: Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 55 629 05 05
e-mail: pwsz@pwsz.elblag.pl
strona: www.pwsz.elblag.pl


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Uczelnia została założona w 2001 r. jako niepaństwowa uczelnia zawodowa, a od 2004 r. niepaństwowa szkoła wyższa. Umożliwia kształcenie I i II stopnia na trzech wydziałach: Pedagogiki, Administracji i Ekonomii oraz Nauk o zdrowiu. Dostępne kierunki to: pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, pedagogika, administracja, zarządzanie. W ramach studiów podyplomowych szkoła udostępnia kierunki takie tak: oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, socjoterapia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wczesne wspomaganie, doradca zawodowy, broker edukacyjny, administracja publiczna, logistyka i transport czy zarządzanie nieruchomościami. Oprócz tego szkoła prowadzi Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Z myślą o studentach działa Centrum promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, szkoła uczestniczy też w programach wymiany studentów i naukowców Socrates-Erasmus. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi salami, pracowniami, laboratoriami wyposażonymi w nowoczesny osprzęt. Funkcjonuje tu biblioteka i wydawnictwo, a także chór akademicki „Cantata” pod dyrekcją Anny Drózda-Kulkowskiej. Szkoła posiada system stypendiów socjalnych i naukowych przyznawanych studentom stosownie do ich potrzeb i osiągnięć.

Kontakt: Elbląg, ul. Lotnicza 2, tel. 55 239 38 02 lub 512 543 463
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl
strona: euh-e.edu.pl


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Wydział Zamiejscowy w Elblągu powstał w 1999 roku, zaś Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została założona w 1993 r. Jest dziś jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Oprócz edukacji misją szkoły jest  program wychowawczy promujący postawę służby dla Ojczyzny i etycznego postępowania. Uczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia  w 10 kierunkach, 80 specjalnościach i 90 kierunkach studiów podyplomowych. Wydział w Elblągu oferuje natomiast studia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna i Zarządzanie, w systemie dziennym lub zaocznym. Szkoła organizuje również konferencje naukowe, wykłady, a także prowadzi bibliotekę i wydawnictwo.

Kontakt: Elbląg, ul. Grunwaldzka 7, tel. 55 625 00 44 lub 55 230 40 50
e-mail: administracja@elblag.janski.edu.pl
strona: www.elblag.janski.edu.pl


Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „Regent College”

Szkoła powstała w 2002 roku jako niepubliczny zakład kształcenia nauczycieli z uprawnieniami szkoły publicznej. Naukowo-dydaktycznym opiekunem szkoły jest dr hab. David Malcolm z Instytutu Anglistyki Wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Kolegium organizuje trzyletnie studnia licencjackie na kierunku filologia angielska. W celu podniesienia znajomości języka angielskiego, szkoła organizuje również rok zerowy w formie intensywnego kursu. Studia w „Regent College” prowadzone są systemem dziennym lub zaocznym.

Kontakt: Elbląg, ul. Królewiecka 100, tel. 55 234 07 23
e-mail: kolegium@anglistyka.edu.pl
strona: www.anglistyka.edu.pl


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

Katolicka uczelnia wyższa założona została w 1993 roku. Od 2000 roku jest ona filią Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studia trwają 6 lat i umożliwiają zdobycie tytułu magistra teologii ze specjalizacją nauczycielską. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu filozofii i teologii, biorą udział w konferencjach naukowych, kursach dokształcających i spotkaniach z ważnymi osobistościami Kościoła. Nauka obejmuje też formacje pastoralną – praktyczne przygotowanie do posługi słowa, ewangelizacji, liturgii i współpracy ze świeckimi, a także pracy w duszpasterstwach specjalistycznych, czemu służą m.in. praktyki wśród ludzi młodych i starszych, chorych, niepełnosprawnych, grupach katolickich i rekolekcyjnych.

Kontakt: Elbląg, ul. Bożego Ciała 10, tel. 55 232 51 83
e-mail: rektorat@wsdelblag.pl
strona: www.wsdelblag.pl

Dwie z wymienionych uczelni -  EUH-E i Seminarium Duchowne - oferują studia II stopnia, a trzy - EUH-E, PWSZ i Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego proponują studia podyplomowe.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.