Dostosuj wydruk

Terminy wypłaty odszkodowań w polisach obowiązkowych i dobrowolnych

Terminy wypłaty odszkodowań w polisach obowiązkowych i dobrowolnych

Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania może być różny i jest uzależniony od wielu czynników. Jednak warto znać ogólne wytyczne w tym temacie. Podstawowe zasady oraz terminy zostały ustalone w ustawie o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.

Terminy wypłaty odszkodowań w polisach obowiązkowych i dobrowolnych

Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania może być różny i jest uzależniony od wielu czynników. Jednak warto znać ogólne wytyczne w tym temacie. Podstawowe zasady oraz terminy zostały ustalone w ustawie o ubezpieczeniu obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. 

Ubezpieczenie obowiązkowe

W myśl tej ustawy zakłady ubezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowanie w terminie 30 dni od momentu złożenia przez poszkodowanego lub osobę uprawnioną zawiadomienia o szkodzie. Od tej sytuacji są wyjątki.

Na czas wypłaty odszkodowania ma wpływ skomplikowanie zdarzenia. Do określenia wysokości świadczenia, a także stopnia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń należy ustalić przyczyny oraz przebieg wypadku. Może się zdarzyć, że termin 30 dni będzie za krótki. Wówczas wypłata następuje w ciągu 14 dni od chwili, w której ustalono niezbędne elementy. W terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować na piśmie poszkodowanego o przedłużeniu i podać prawdopodobny czas zakończenia postępowania. Bezsporną część odszkodowania wypłaca przed ustaleniem ostatecznej wysokości.

Jeżeli w wyniku ustaleń zakładu ubezpieczeń okaże się, że kwota roszczenia przysługuje mniejsza (lub odszkodowanie nie przysługuje) ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o tym osobę składającą zawiadomienie w powyższym terminie. Musi uzasadnić swoją decyzję, podać powody, które sprawiły, że dowody dostarczone przez poszkodowanego nie zostały uznane. Pismo powinno zawierać podstawę prawną takiego postępowania. Należy w nim także pouczyć o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli ustalenie przebiegu zdarzenia w tym czasie jest niemożliwe to ma 14 dni od momentu ustalenia, ale ten czas nie może być dłuższy niż 90 dni.

Ubezpieczenia dobrowolne

Zasady wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego (np. NNW, AC, ASS) określa kodeks cywilny oraz zawarta umowa. Termin wypłaty świadczenia wynosi 30 dni od dnia zawiadomienia przez poszkodowanego lub osobie uprawnionej.

W sytuacji, gdy w tym czasie jest niemożliwe ustalenie przebiegu i przyczyn wypadku oraz odpowiedzialności ubezpieczyciela odszkodowanie należy wypłacić w ciągu 14 dni od momentu określenia tych elementów. Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych bezsporną część odszkodowania należy wypłacić w terminie 30 dni.

Zawarta umowa ubezpieczenia może przewidywać inny termin wypłat. Nie może być mniej korzystna dla ubezpieczonego niż termin 30 dni.

Naruszenie terminów przez ubezpieczyciela

Naruszenie ustawowego czasu wypłaty odszkodowania skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości ustalonej przez ustawę. Oblicza się, że je od dnia następnego od dnia, w którym upłynął ostateczny termin. Umowa lub ogólne warunki umów mogą wyłączyć tę formę konsekwencji.

Zakłady ubezpieczeniowe podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeniowy narusza prawo KNF może nałożyć na niego karę grzywny do 100000 zł.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie spełnia terminów

Krok 1. Ponaglenie

W przypadku naruszenia terminu przez ubezpieczyciela należy zwrócić się do niego z pismem. Ponaglenie powinno przypominać o upływie terminu wypłaty odszkodowania, a także o wpływających z tego faktu konsekwencjach takich jak naliczenie.

Krok 2. Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych

W sytuacji, gdy pismo ponaglające nie przynosi efektu: zostaje bez odpowiedzi, wypłata odszkodowania nie nastąpiła, można napisać skargę do Rzecznika Ubezpieczonych.  Na jej podstawie podejmuje on interwencję w zakładzie ubezpieczeń. Jego działania mają wpływ na indywidualne sprawy, ale nie ma on możliwości weryfikacji bądź zmiany decyzji co do odszkodowania.

Czym jest pogląd istotny dla sprawy?

Rzecznik Ubezpieczonych ma prawo do wyrażenia swojej opinii na drodze postępowania sądowego. Służy to pomocy stronie i ma wpływ na decyzję sądu.

Na pogląd istotny dla sprawy można powołać się w taki sposób:

Krok 3. Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego

O działaniu ubezpieczyciela, które jest niezgodne z prawem można poinformować KNF. Pełni ona funkcje kontrolne wobec ubezpieczycieli. Nie podejmuje ona interwencji w sprawach indywidualnych. W ramach kontroli KNF może nakładać na zakład ubezpieczeń kary.

Krok 4. Droga sądowa

W przypadku niezgodnych z prawem działań zakładu ubezpieczeń zainteresowany może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Podstawą do tego jest zawarta umowa ubezpieczenia. Czas do złożenia tego powództwa wynosi 3 lata od momentu zawiadomienia o szkodzie.

W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Krok 5. Sąd polubowny

Spór pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń na wniosek może rozstrzygać sąd polubowny, który działa przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Na takie rozwiązanie musi się zgodzić strona pozwana, czyli zakład ubezpieczeń.

Czas przedawnienia dla roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia wynosi 3 lata od momentu powstania szkody. Wszystkie kroki w celu uzyskania odszkodowania należy podejmować w tym terminie.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody z OC na Odzyskaj.info

autor: Redakcja elblag.net

Źródło:

Dodano: 2019.07.01

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74