Dostosuj wydruk

Elbląg. Zaproszenie do konsultacji w sprawie autobusów zeroemisyjnych

Elbląg. Zaproszenie do konsultacji w sprawie autobusów zeroemisyjnych

Do 25 stycznia elblążanie mogą zgłaszać uwagi do dokumentu zawierającego informacje o wynikach: „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Elbląg”, która wykazała brak korzyści ze stosowania nowoczesnego taboru. Szczegóły tutaj na Elbląg konsultuje. 

Do „Planu zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2030” została wprowadzona zmiana, która wynika z ustawy  o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Chodzi o to, że gdy liczba mieszkańców przekracza 50 tys. to autobusy zeroemisyjne muszą stanowić 30 procent wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2028 roku. Jednak nie od razu: od dnia 1 stycznia 2021 r. – 5%; od dnia 1 stycznia 2023 r. – 10%; od dnia 1 stycznia 2025 r. – 20%.

Pomimo spełniania kryterium demograficznego, jednostka samorządu terytorialnego może uniknąć tych obowiązków, gdy sporządzona przez nią analiza kosztów i korzyści wykaże brak korzyści użytkowania autobusów zeroemisyjnych. 

Taka analiza została wykonana.

Zidentyfikowano w niej dwa możliwe do zastosowania scenariusze wymiany taboru: 
1. wariant 1 konwencjonalny – w którym założono kontynuację dotychczasowej polityki wykorzystywania w komunikacji miejskiej taboru zasilanego olejem napędowym;
2. wariant 2 elektryczny – w którym założono sukcesywne wprowadzanie taboru z bateryjnym zasilaniem elektrycznym, w celu spełnienia wymogów określonych ustawą o elektromobilności.

W analizie zaproponowano do obsługi taborem zeroemisyjnym w pierwszej kolejności linię 7, a następnie linie 13 i 17. W dalszej kolejności zaproponowano do obsługi taborem zeroemisyjnym linię 9, a w następnym etapie – elektryfikację linii 8 i 19.
Na powyższych liniach przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych. Termin rozpoczęcia eksploatacji taboru zeroemisyjnego określono wstępnie na 2026 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od wyników kolejnej analizy kosztów i korzyści, która zostanie opracowana do końca 2021 r.

Analiza wykazała brak korzyści ze stosowania taboru zeroemisyjnego, a zatem i brak obowiązku jego stosowania. Z uwagi na konieczność eksploatacji większej liczby autobusów w wariancie elektrycznym, porównanie wypadło wyjątkowo niekorzystnie. Dopiero spadek cen autobusów elektrycznych o 86%, co jest nierealne – powoduje, że wartość wskaźnik ENPV jest korzystniejsza dla wariantu 2 – elektrycznego, w porównaniu do wariantu 1 – konwencjonalnego.
 

Projekt zmiany do Planu Transportowego został wyłożony do publicznego wglądu:

W wersji papierowej:
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, Budynek główny "B", II piętro, pokój 239 (godziny pracy Urzędu poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430), tel. 55 239 32 56; 
W wersji elektronicznej:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/, na Platformie Konsultacji Społecznych http://konsultacje.elblag.pl.eu/;http://konsultacje.elblag.eu/

autor: Grażyna Wosińska

Źródło:

Dodano: 2019.01.09

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74