› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Elbląg. Pracownicy niepedagogiczni szkół protestują. List do prezydenta

› bieżące miesiąc temu    27.05.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
Elbląg. Pracownicy niepedagogiczni szkół protestują. List do prezydenta

Pracowników administracji i obsługi elbląskich placówek oświatowych są oburzeni, że bez żadnych konsultacji z "branżą oświatową" i związkami zawodowymi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga wprowadził za pośrednictwem urzędników redukcję etatów. W tej sprawie skierowali do prezydenta list otwarty. Poniżej publikujemy jego treść. 

 

Elbląg, 26 maja 2020r. 

                                Pan 
                                Witold Wróblewski
                                Prezydent Miasta Elbląg

Publiczny protest pracowników administracji i obsługi elbląskich placówek oświatowych, poparty przez Międzyzakładową Komisję Oświaty NSZZ "Solidarność" w Elblągu.

    Wyrażamy głębokie oburzenie i brak akceptacji dla polityki dewastacji zatrudnienia 
w elbląskich placówkach oświatowych. Nasz sprzeciw budzi fakt, że bez żadnych konsultacji z "branżą oświatową" i związkami zawodowymi wprowadza Pan, za pośrednictwem urzędników z UM redukcję etatów, obarczając przy tym dyrektorów odpowiedzialnością za to działanie. 
     W liście skierowanym do Pana w lutym 2020r. po raz kolejny zwracaliśmy uwagę na problem nieracjonalnego zrównania poziomu płac administracji i obsługi oraz powstałej w ten sposób dyskryminacji  płacowej. Nasz niepokój budziły także plany redukcji etatów administracji w szkołach, przy jednoczesnym obarczaniu nas dodatkowymi obowiązkami, pozostającymi w placówkach 
w wyniku reorganizacji i utworzenia Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych. 
List stał się punktem w porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Elblągu 13 lutego 2020r. Ówczesny Wiceprezydent Miasta Edward Pietrulewicz poinformował zebranych, że na chwilę obecną Miasto Elbląg nie dysponuje środkami na podwyżki, a do pozostałych postulatów odniesie się podczas kolejnego posiedzenia Komisji OKSiT. W rozmowie z naszymi przedstawicielami i przewodniczącą komisji, po zakończeniu posiedzenia, zapewnił nas jednak, że nie są planowane żadne redukcje etatów. 
Na łamach Elbląskiego Dziennika Internetowego z dnia 28.02.2020r. Pani Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji powiedziała: "nic nie wiem na temat dodatkowych obowiązków. Pracownicy płacowi i księgowi przechodzą ze swoim zakresem obowiązków do ECUW 
(nie wspomniała wówczas, że zakresy te same, ale ilość placówek do obsługi zostanie kilkukrotnie zwiększona). Jeżeli organizacja pracy w szkołach była inna, np. były połączone kadry i płace, to było 
to niezgodne z prawem. Nie wiem, o jakich dodatkowych obowiązkach mowa? 
Poprosimy o wyjaśnienie pracowników administracji". Do tej pory, nikt nas o żadne wyjaśnienia nie poprosił, nikt nawet nie próbował z nami rozmawiać.  
    Na kolejnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 12 marca 2020r. otrzymaliśmy obietnicę podwyżek od  1 maja 2020r. w wysokości 300 zł brutto na etat (ze stażowym). Plan podwyżek osobiście przedstawił Pan, na łamach Elbląskiej Gazety Internetowej portEL.pl w dniu 11 marca 2020r. Jednocześnie Pan Wiceprezydent Janusz Nowak zapewnił, że nie przewiduje 
się redukcji etatów w szkołach i przedszkolach, i przyjrzy się sprawie dodatkowych obowiązków 
w placówkach. 
    Oburzenie wzbudziły w nas wytyczne Pana Prezydenta do organizacji roku szkolnego 2020/21 placówek oświatowy z dnia 20 marca br.. Wbrew zapewnieniom zaplanowane zostały kolejne redukcje etatów pracowników administracji w szkołach i pracowników obsługi w przedszkolach. 
Uczucie niesprawiedliwości potęguje fakt, że wymiar zatrudnienia nie zależy od wielkości placówki i liczby uczniów np.: 

    • szkoła kształcąca ok 240 uczniów     - 2 etaty administracji, 
    • szkoła kształcąca ok 430 uczniów     - 2 etaty administracji, 
    • szkoła kształcąca ok 650 uczniów     - 2,5 etatu administracji, 
    • szkoła kształcąca ok 850 uczniów     - 2 etaty administracji. 
Sytuację pogorszyła dodatkowo decyzja Pana Prezydenta z 14 kwietnia br. o bezterminowym zawieszeniu przyznanych nam wcześniej podwyżek, kiedy 11 marca br. na łamach portEl.pl przekonywał wszystkich, że: "8 mln zł. było zabezpieczone w budżecie miasta na ten rok, dodatkowe 4 mln zł. znalazły się w tzw. wolnych środkach. To pieniądze, które wpłynęły do budżetu z tytułu płatności z ubiegłego roku." 
    Kolejnym przejawem dyskryminacji pracowników placówek oświatowych w Elblągu jest "Aneks do wytycznych w zakresie pracowników obsługi w jednostkach oświatowych" z 14 maja 2020r. Wprowadzona w aneksie "standaryzacja zatrudnienia" i norma wymusza np. likwidację 
w szkołach 2,5 a w niektórych placówkach nawet 5,5 etatu sprzątaczki. To nie jest żadna standaryzacja tylko redukcja etatów w dobie Covid-19, gdzie reżim sanitarny wymaga od nas dużo większych nakładów pracy. Pan zdecydował dokonać redukcji etatów wśród najniżej uposażonej i najsłabszej grupy zawodowej w oświacie. 
    Dotychczas obowiązywały normy wprowadzone w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg zawartym 17 kwietnia 1998 r. Na mocy porozumienia rozwiązującego układ 
w 2010r. "utrzymane zostają normy zatrudnienia pracowników na stanowiskach niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, określone dotychczas w układzie zbiorowym, a w szczególności: 
"... 4. W szkołach zatrudnia się sprzątaczki przy założeniu, że na jeden etat przypada 600 m2 powierzchni użytkowej." (pismo nr WE.III.10210-54/10 z dnia 31.05.2010 r. podpisane przez Prezydenta Miasta Henryka Słoninę).
Norma wprowadzona przez aneks przewiduje między innymi na każde 1000 m2 jeden etat sprzątaczki. 
    Wprowadzonych zmian w zatrudnieniu nie konsultuje się z dyrektorami placówek, 
nie podejmuje dyskusji, brak akceptacji arkusza organizacyjnego jest sposobem na wyegzekwowanie od dyrektorów określonych czynności. Jednocześnie informuje, "...że organ prowadzący placówki oświatowe, nie ma żadnych umocowań prawnych, a tym bardziej chęci do wywierania wpływu i nacisku ... na kształt arkusza organizacji pracy placówek oświatowych .... Wytyczne, ... są jedynie wskazówkami dla kierowników jednostek ...". Tłumaczy Pan, że na te działania mają wpływ "zmniejszające sie z roku na rok, kwoty subwencji i dotacji w stosunku do rzeczywistych kosztów utrzymania placówek oświatowych". To nie jest argument usprawiedliwiający, bo to Pan jest włodarzem naszego miasta i powinien z racji piastowanego urzędu, dbać o nas, a nie rekompensować swoje straty czy braki, właśnie z naszych zasobów. (pismo nr DE.4424.25.2020 z dnia 2.04.2020 podpisane: Wiceprezydent Miasta Janusz Nowak). 
    Skandaliczne są rady dla dyrektorów szkół i przedszkoli zawarte w piśmie z dnia 2 kwietnia 2020r. podpisane przez Panią Małgorzatę Sowicką - dyrektora Departamentu Edukacji dotyczące zwalniania pracowników: "nawiązując do wytycznych organu prowadzącego ... oraz licznych zapytań odnoszących się do możliwości ograniczenia etatu pracownikom w sytuacji, gdy są osobami w wieku przedemerytalnym, organ prowadzący wskazuje, iż ...istnieje możliwość wypowiedzenia pracownikowi szczególnie chronionemu warunków pracy i płacy. ... jeżeli wypowiedzenie ... powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi chronionemu, do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem ... 
przysługuje dodatek wyrównawczy ... dyrektor nie musi dokonywać w stosunku co do każdego pracownika obsługi zmniejszenia etatu o 0,25 ... ma on prawo pozostawić pełny etat pracownikowi szczególnie chronionemu, z jednoczesnym dostosowaniem etatu innemu pracownikowi". 
    Nasza grupa zawodowa - niepedagogicznych pracowników oświaty - nieustannie 
jest dyskryminowana w zatrudnieniu i wynagradzaniu, nasze pensje w większości nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia, ilość dodatkowych obowiązków uniemożliwia właściwe i terminowe
ich wykonywanie. Uruchamianie szkół i przedszkoli, będzie dla pracowników obsługi, wiązać się 
z dodatkowymi obowiązkami polegającymi na dezynfekowaniu klas, poręczy, klamek, toalet itp. Zmniejszenie obsady będzie prowadzić do tego, że osoby pozostające w zatrudnieniu nie będą 
w stanie wykonywać należycie wszystkich czynności, takie działania, więc wprost zagrażają życiu 
i zdrowiu wychowanków.
    Z dumą prezentuje Pan pakiet pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców, mimo, że miasto jest w tak trudnej sytuacji finansowej, a "w związku z drastycznym zmniejszeniem wpływów podatkowych" związanych z COVID-19 nasze podwyżki, zostały wstrzymane, redukcja etatów 
w placówkach oświatowych związana jest z "sytuacją pandemii i realnym zagrożeniem braku wpływów do budżetu miasta", ale to zamknięte szkoły i przedszkola wygenerują oszczędności w związku z niższymi rachunkami za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie. Przedsiębiorcy w większości już wznawiają działalność i zostali objęci krajową tarczą antykryzysową, my spotykamy sie nieustannie z wykorzystywaniem i dyskryminacją. Do tej pory placówki oświatowe zostały zaopatrzone, w niewystarczającą  ilość środków ochrony (płyny do dezynfekcji, dozowniki, rękawiczki, przyłbice). 
    W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Prezydenta w Elbląskim Dzienniku Internetowym info.elblag.pl w dniu 22.05.2020r zaprzeczającej zmniejszeniu wynagrodzeń i etatów w elbląskich placówkach oświatowych prosimy o spotkanie z Panem, lub osobą upoważnioną celem weryfikacji faktów.
    Oczekujemy również zweryfikowania dotychczasowych, krzywdzących nas działań podjętych przez Pana. Liczymy na zmianę stanowiska zwłaszcza w kontekście redukcji etatów administracji 
i obsługi.

                            pracownicy niepedagogiczni
                            elbląskich placówek oświatowych

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.